صفحه اصلی

شجره نامه ها

مقدمه : سایت ازغند منحصر سایتی است که خود جوش از بین توده مردم برخواسته و به شخص خاصی وابسته نبوده و نیست این سایت دبیرخانه و بایگانی تمام سرزمین زادگاهمان و اهالی روستای ازغند از گذشته و اکنون و شامل تمام جزئیات و بقول همشهری ها (جیک و پوک) مثبت همه روستاست ما از هر چه که مربوط به ازغند می شود با همکاری همه شما مطلب و گزارش تهیه و به نظر شما رسانده و سپس آن را برای آیندگان ازغند نگهداری میکنیم از تو ازغندی در هر کجایی خواهشمندیم هرگونه اطلاعی درباره ازغند داری برای ما بگو تا برای همه بگوییم و نیز به تاریخ ازغند اضافه کنیم کاری  میکنیم که به عنوان یک دهستان با هویت در همه جا مطرح باشیم تحصیل کرده های ما از بردن نام زادگاه خود و نیاکانشان ناراحت نشوند صد سال دیگر نسلهای ازغندی از زمان و کارهای ما آگاهی داشته باشند مثل نسل حال حاضر نباشیم که از گذشته مان بی اطلاعیم این صفحه برای آن ایجادشده که هویت تمام همشهریهای ازغندی ازهرجهت : پتانسیل ، کارآمدی ، خلاقیت ، عکس حال و گذشته خود و نیاکان ، میزان تحصیلات ، مشاغل ، علاقمندیها ، ازهمه گذشته از نسل خود و اجدادش که هویت اصلی اش هست  آگاهی داشته باشد (درباره شجره و انساب اولاً ما را یاری و چنانچه کسی هم ناراحت ازبردن نام اشخاص و فامیلش است بایک اشاره شما پاک خواهدشدفقط بدانید که شجره نامه برای ما که از نسل گذشته و اجدادمان بدانیم و آیندگان ما از ما بدانند و گرنه در حال حاضر که ما یکدیگر را میشناسیم )

شجره و فامیل تمام ازغندی های حال حاضر دهستان ازغند

الف : ازغندی ، ازغندی زاده ،  احمدی ، احمدی (شهسوار)  ، احمدی (ملاعباسعلی) ، احمدی حج احمد ، الهی پور ، اسدی ، ایوبی ، ایمانی ، احسانی ، ابراهیمی ، آذری (کرب علی)، آذری (رمضانعلی)اسماعیلی،  ، احیایی ، امینی ، امیری نیک ، امیری پور ،  ، آراسته ، آبافت ، آبار ، آب روش ،اسلامی ، اسحاق نیا ، ، آخوندخوجه  ، آقایی

ب،پ : باصری ، باقری ، باقری (وکیل) ، باقری (سکندر) باقری (آبدار)باقری مقدم ، باقری مقدم (کرب حسن) باقربیگی ، باباغیبی ، بخشی ، بنا ، باخدا ، بزقندان ،  بهاردوست ، پیرازغندی ،

ت،ط : توکلی ، تهامی ،  تدین ، طاهری ، ترشیزی

ث،ج،چ  :  جمالی (محمدحسین) ، جمالی (عبدالمجید) ، جمالی (ملا) ، جعفری (ملامحمد) ، جعفری( ملامحمد۲) ،

جعفری (کرب حس)  ،   جعفری کرب حسن (۲)   ،  جعفری ها  ،   ، جانکی ،

ح ، خ : حسینی ، حسنی  ، حاجی قاسمی ، حاجی قاسمی ۲ ، ، حلاج ، خاکسار ، خادمی ، خداوردی  حافظ احمدی – حاجی زاده

د،ذ،ر،ز : دهباشی – دهقان ، رمضانی ورجبی  ، رضایی ۱ ،  رضایی ۲ رحمانی – زمانی  ، رحمتی

س،ش : سلیمانی ، سلیمی ، سراج ، سلطان زاده ، سالاری ، سیفی ، سیدازغندی ،

شریفی (محمدتقی) ، شریفی (میرزاشهاب ) ، شریفی (میرزامحمود) ،  شیخی ، شاهمحمدی ، شاهمیری ،  ،  ،  شریف زاده ، شایسته ، شبیری – صداقت شیروانی

ص،ض،  صفیری – صدیقی،صلواتی ، صفری ها  ،  صفاری – صفار  ،  ضیاء – ضمیری ،، صفری (حج محمدعلی)

ع،غ : عمرانی و نوری  ، عباسی  ، عسکری ،  علی اکبری ، غزالی ، علی بیگی

ف : فریدونی ، فیض ، فرتی ، فرهادی راد ، فاتح ، فلاح ، فرهمند ،

ق،ک،گ : قهرمانی ، قاسمی ، قربانی ، کلاهدرازی ۱، کمالی ، کلمات وکلی وکرمی ، گلکار ، گلشنی ، حافظ احمدی ،  کلاهدرازی ۲

ل، م : منشی ،  مدنی ۱ ، مدنی ۲  ، موسوی ۱ ، موسوی ۲ ،  میرمحمدی ، محسنی   ،   موحدی ، موحدی اعزازی ، منصوری ، محمدزاده ، محمدپور و مرادی  ،  محمدی ، ماندنی ، مردانی ، منظمی ، مویزی ، محجوبی، میرابی ، میرزایی ، مشهدی ، محب  ، محمدپور ، مرادی ، معصومی ، میرزابیکی ، مطلبی ،  مهدوی

ن : ناصری ، نشاط ، نجف زاده ۱، نجف زاده ۲ ،  نداف ، نوروزی ، نیکویی ، نهانی ، نوذری ،

و،ه،یوکیلی محن بگ  ، وجدانی  ،   همایونفر   ،     وکیلی قلی ، وجدانی ، والی – واحداحمدیان ، وطنپور ۱، وطنپور ۲ ،  هادی زاده ، هادی ، هاشمی ، همایونفر

 ، یزدی -یوسفی ، یحیایی -یاوری